Referenser:
 
Fakta:
BIOGAS
Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material. Gasen består i huvudsak av kolvätet metan och koldioxid.

När mikroorganismer bryter ned hushållssopor och annat biologiskt nedbrytbart avfall i en syrefri (anaerob) miljö, bildas metan (CH4) och koldioxid (CO2). Biogas kan utvinnas i reningsverk, på soptippar (deponigas) och på andra platser där biologiskt nedbrytbart material finns. Rötgas och sumpgas är andra namn på biogas. Slutprodukterna blir dels metangas vilket är ett fullvärdigt biobränsle för fordon, dels rötslam som används inom jordbruket som ett jordförbättrande gödselmedel. Många reningsverk har idag egen biogastillverkning för att täcka sitt energibehov.

Källa: Wikipedia

 
Alingsås kommun

Projekt/Uppdrag: Ecostrate har varit rådgivande konsult inför kommunens beslut angående en befintlig deponi.

 
Inlands Kartongbruk, Lilla Edet

Projekt/Uppdrag: Analys och utvärdering av avfall och restprodukter inför återanvändning.

 
Cambrex Karlskoga AB

Projekt/ Uppdrag: Ecostrate har utfört och utför sitt 4-stegskoncept hos kund. 4-stegskonceptet innebär analys, utvärdering, bedömning och hitta en slutanvändare för restprodukt.

Läs mer om Cambrex Karlskoga AB

 
MTG Skaraborg

Mariestad, Töreboda och Gullspång kommunsamverkar sedan den 1 januari 2008 i en gemensam teknisk nämnd och förvaltning.

Projekt/Uppdrag: För att analysera och utvärdera Mariestads och Gullspångs kommuns slam, har Ecostrate nyttjat sitt 4-stegskoncept. Analys och utvärdering ligger till grund för att se om slammet går att återvinna.

Läs mer på Mariestads kommuns hemsida »

 
Eda Kommun

Projekt/Uppdrag: För att analysera (steg 1) och utvärdera (steg 2) kommunens slam, har Ecostrate nyttjat sitt 4-stegskoncept.

Läs mer om Eda Kommun »

 
Karlskoga Energi & Miljö

Projekt/Uppdrag: Inventering av substrat till biogasanläggning.
Inventeringen ligger till grund för att se om det finns tillräckligt med substrat och därmed kunna ta ett beslut för eller emot byggnation av en biogasanläggning.

Läs mer om Karlskoga Energi & Miljö »

   

 
 
   
   
  Ecostrate Marknads- och Miljökonsult AB   -   Sommargatan 101 A   -   656 37 Karlstad   -   072-225 42 26   -   marina.kristiansson@ecostrate.se