Alla parter får del av vinsten

 
 
Att materialet kan återanvändas inom lämpliga applikationsområden är en stor ekonomisk vinst för alla parter. En stor vinnare är naturligtvis också miljön som påverkar oss alla.

Att slippa avfallsskatt och eventuella transportkostnader för att slutanvändaren ska ta emot materialet är också en vinst för alla parter.

Kostnadsöversikt för restprodukter

Översikten nedan visar på att det finns betydande besparingar att göra genom att hitta ett avsättningsområde för restprodukt och samtidigt slippa avfallskatt. Beräkningsexemplet beskriver vinsten efter utebliven skatt och erhållen försäljningsintäkt.

SLAM
Vi förutsätter att skatten på 5.000 ton slam är 435 kr per ton. Lägger vi sedan på en transportkostnad på 65 kr per ton blir kostnaden 500 kr per ton. 500 kr per ton gånger 5.000 ton ger en totalkostnad på 2,5 miljoner kr. Om vi sedan kalkylerar med en intäkt vid försäljning på 50 kr per ton för våra 5.000 ton blir det en total intäkt på 250.000 kr. Summerar vi uteblivna skatte- och transportkostnader med intäkten för försäljning har vi gjort en totalt vinst på 2,75 miljoner kr!

BOTTENASKA
För bottenaska gäller samma kostnader för skatt och transport, dvs. totalt 500 kr. Vi räknar här med att vi har 1.000 ton bottenaska som vi vill bli av med. Den totala kostnaden uppgår därmed till 500.000 kr. Intäkten för ett ton bottenaska är precis som för slam 50 kr. 1.000 ton gånger 50 kr per ton ger en total intäkt på 50.000 kr. Lägger vi samman summan för uteblivna kostnader med försäljningsintäkten blir den sammanlagda vinsten 550.000 kr.


 Ecostrate på Facebook
Ecostrate på LinkedIn

 
 
   
   
  Ecostrate Marknads- och Miljökonsult AB   -   Sommargatan 101 A   -   656 37 Karlstad   -   072-225 42 26   -   marina.kristiansson@ecostrate.se