4 steg

 
 
 
Ecostrates tjänster är upplagda som ett säkerhetskoncept i 4 steg:
analys, utvärdering, bedömning och slutanvändning.


Ett helhetsperspektiv

Tillsammans med vår uppdragsgivare genomför vi projektet steg för steg. Som en trygghet för båda parter görs alltid en avstämning innan följande steg startas upp.
Första momentet är att vi genomför en utförlig utvärdering för att kartlägga materialets beskaffenhet. Analysresultatet är avgörande för att finna en lösning som uppfyller uppdragsgivarens behov och önskemål. Hur vi väljer att gå vidare bestäms av ett flertal variabler. Dit hör t ex hur marknaden ser ut, vilka skatter som gäller och eventuella ytterligare kostnader. Den mest optimala lösningen kan ibland också innebära att uppdragsgivaren behöver göra vissa investeringar.

En konsult

Fördelen med vårt 4-stegskoncept är att du som uppdragsgivare får en konsult som sköter helheten. Ecostrate jobbar som projektledare med ansvaret för att allt ska fungera från början till slut. För att säkerställa att hela kedjan av tjänster utförs professionellt har Ecostrate ett nätverk av konsulter, underleverantörer och entreprenadföretag som alla är experter inom sina respektive områden.

4-stegskonceptet innebär också att Ecostrate tar rollen som avfallsmäklare, som förmedlar kontakt och material mellan producenten som har ett avfall eller bi-/restmaterial och slutanvändare som behöver en alternativ produkt.

Förstudie

Innan vi startar upp det första steget i vårt 4-stegskoncept genomför vi en förstudie. Syftet med förstudien är att kunna erbjuda dig som kund ett effektivare helhetsarbete.
Genom förstudien tar vi reda på vilka väsentliga kompletteringar som behöver göras innan första konceptsteget påbörjas.


Vi erbjuder våra tjänster inför REVAQ-certifiering och fortlöpande förbättringsarbete för att göra förbättringar inom verksamheten, även interna revisioner.


Läs om REVAQ

Läs om våra 4 steg under KONCEPT

 

 
Varför Ecostrate?

Vi har lång erfarenhet av industrimineralbranschen och ballastindustrin och har därför god kännedom om problematiken och svårigheten att få avsättning för finmaterial och restprodukter.

Inom deponi har vi arbetat med analyser av förorenat material, lagt upp åtgärdsprogram samt levererat såväl material som entreprenörstjänster. Vi har även goda kontakter med entreprenörer som byggt deponier och kan tillhandahålla adekvat utrustning och hållbara metoder för att klara tätskikt och dess täthetskrav.

Vi har erfarenhet av konsultarbete på Vectura (tidigare Vägverket Konsult).

Genom analyser och laborering med olika material har vi en förståelse för hur dessa stabiliserar tungmetaller. Ecostrate samarbetar med andra analys- och konsultföretag för att kunna säkerställa en långsiktig hållbar lösning.

Vi har god analytisk förmåga och bra kontakter inom branscher som har användning för restmaterial.

Vi ser våra kunders behov, har de erforderliga kontakterna och tillhandahåller förmedling av substrat till biogasanläggningarna.

Vi fungerar som avfallsmäklare vid återanvändning av restprodukter och avfall.

Vi är väl insatta i Naturvårdsverkets krav och gränsvärden när det gäller material, restprodukter och känslig mark.

Vi har de nödvändiga kontakterna på Länsstyrelser runt om i landet samt arbetat med anmälningar och tillsynshandlingar.

Ecostrate är medlem i Nätverket Renare Mark: Ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden.

Ecostrate hjälper er att följa hållbarhetslagen, vi kan mäta och visa på värdet i att redovisa samt nå positiva värderesultat i den cirkulära ekonomin.

 Ecostrate på Facebook
Ecostrate på LinkedIn

 
 
   
   
  Ecostrate Marknads- och Miljökonsult AB   -   Sommargatan 101 A   -   656 37 Karlstad   -   072-225 42 26   -   marina.kristiansson@ecostrate.se