Miljökonsult

 
Ecostrate besitter högsta kompetens och har lång erfarenhet av tjänster inom ett flertal miljötekniska områden. Företaget har också ett brett kontaktnät med vilket vi kan erbjuda ett helhetskoncept för att uppnå de mest ekonomiska och rationella åtgärderna.

Tjänsterna är inriktade på områdena förorenad mark och deponi där vi tar hand om alla nödvändiga steg för att utarbeta den mest fördelaktiga lösningen:


- Tillståndsansökningar
- Anmälan till länsstyrelsen
- Analyser av material och restprodukter
- Utvärdering och klassificering av material
- Kontrollplan
- Egenkontroll
- Lakvattenutredning

Ecostrates tjänster riktar sig i huvudsak till företag och kommuner med verksamheter som ballastindustri, rökgasreningsverk, avloppsreningsverk, pappersindustri och industrimineral.


Ecostrate_folder.pdf (4,8 Mb)Affärsidé

Ecostrate ska ge företag och kommuner professionell hjälp med analys, utvärdering och bedömning av deras avfallsmaterial. Därtill bestämma hur det ska klassas samt ge råd om hur man bör gå vidare. Hänsyn tas till möjligheten att avsätta avfallet som produkt samt om uppdragsgivaren idag betalar skatt för att bli av med sitt material eller avfall.

Ecostrate ska ha som målsättning att generera vinst för alla parter. De ekonomiska och miljömässiga vinsterna består i huvudsak av att uppdragsgivaren slipper betala skatt, att materialet kommer till användning samt att slutanvändaren erhåller materialet till ett lägre pris.

Ecostrate eftersträvar en hållbar utveckling. Överflödigt material ska kunna användas och restmaterial återanvändas så långt det är möjligt. Målsättning är att minimalt med material ska gå till deponi.

Ecostrates arbete ska ligga i linje med samt nyttja resurserna i Naturvårdsverkets mångmiljonsatsning att analysera och åtgärda förorenade områden.

Ecostrate står för ett helhetskoncept: från analys till kundnytta eller deponi.
 
Marina Kristiansson, Miljökonsult

Marina är utbildad bergsskoleingenjör med inriktningen berg- och anläggningsingenjör, kompletterat med ett påbyggnadsår för väg- och banteknik. Under sin yrkeskarriär har hon bl a jobbat som projektör på Vägverket Konsult (nuvarande Vectura) samt under en 10-årsperiod varit verksam inom industrimineralbranschen som ansvarig försäljningsingenjör med inriktning på deponi, lakvatten och förorenad mark.

Telefon: 072-225 42 26
E-post: marina.kristiansson@ecostrate.se


Policy

Ecostrate arbetar efter tydliga men ändå självklara policyer för att garantera våra kunder kvalitetstjänster och samtidigt bidra till en miljömässig hållbar utveckling.
Läs mer i våra policydokument.

Ecostrate_kvalitetspolicy.pdf (30 Kb)

Ecostrate_Miljopolicy.pdf (30 kb)


Medlemskap

Ecostrate är medlem i SIS Tekniska kommitté/TK 535: Karakterisering av avfall, mark och slam.
Vårt ansvarsområde är slamfrågor där vi bidrar med vår expertis.


Kunskapsutbyte

Vi samarbetar främst med Karlstad Universitet och erbjuder årligen praktikplatser och examensarbeten.


Här finns vi

Vårt kontor finns på Innovation Park.

Vi har närheten till Karlstads Universitet, Paper Province, Innovation Park, Tillväxtmotor, Almi och andra samverkanspartner. Här skapas många möten och affärer.

 

 
 
   
   
  Ecostrate Marknads- och Miljökonsult AB   -   Sommargatan 101 A   -   656 37 Karlstad   -   072-225 42 26   -   marina.kristiansson@ecostrate.se